Make your own free website on Tripod.com
 
Home / English / ภาษาไทย / ผู้หญิงยิงเรือ / สิงสาราสัตว์ / ความรัก / อบรมภาษี / นิติศาสตร์ / เรียนนิติ มสธ.

คำประกาศเกียรติคุณ ฯพณฯ สันติ ทักราล

ในพิธีพระราชทานปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

 

ฯพณฯสันติ ทักราล เกิดเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๔๘๕ สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี พ . ศ . ๒๕๐๖ เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ในปี พ . ศ . ๒๕๐๗ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ( สาขาวิชาการปกครอง ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี พ . ศ . ๒๕๒๓ ประกาศนียบัตร Academy of American and International Law จากมหาวิทยาลัย Southern Methodist University มลรัฐ Texas และประกาศนียบัตรการอบรมผู้พิพากษา National College of State Judiciary จากมหาวิทยาลัย Nevada ประเทศสหรัฐอเมริกา พ . ศ . ๒๕๑๖ ประกาศนียบัตร Administration of Criminal Justice จาก East Institute for the Prevention of Crime and Treatment of Offender, Tokyo Japan และจาก Japan International Cooperation Agency พ . ศ . ๒๕๒๐

ฯพณฯ สันติ ทักราล ได้รับรางวัล “ ศิษย์เก่าดีเด่น ” จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญพาณิชย์ และ “ นักศึกษาดีเด่น ” จากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในด้านงานอาชีพการงาน เริ่มรับราชการตั้งแต่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา เมื่อปี พ . ศ . ๒๕๑๑ ด้วยความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความซื่อสัตย์สุจริต ได้รับความไว้วางใจจากบรรดาตุลาการเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา ซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดในสายตุลาการ เมื่อปี พ . ศ . ๒๕๔๔ นอกจากทำหน้าที่ตุลาการแล้ว นายสันติ ทักราล ได้รับเชิญเป็นอาจารย์บรรยายพิเศษในสถาบันอุดมศึกษาและบรรยายแก่ข้าราชการตำรวจในหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นกรรมการพิเศษตรวจผลงานทางวิชาการของอาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์ และได้ใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทางกฎหมายในการช่วยแก้ไขปัญหาการบังคับใช้กฎหมายและการแก้ไขกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมโดยเป็นกรรมการกฤษฎีกา ด้วยความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการทำงาน และการใฝ่รู้ทั้งทางด้านกฎหมายและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ทำให้นายสันติ ทักราล เป็นผู้มีความรอบรู้ไม่เฉพาะแต่ทางด้านกฎหมายเท่านั้น ในด้านการศึกษาได้แปลและเรียบเรียงเรื่อง “ การส่งเสริมการศึกษา ” แจกจ่ายเป็นวิทยาทาน

โดยเหตุที่ นายสันติ ทักราล เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในด้านนิติศาสตร์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น เสียสละ และอุทิศตนให้กับวงการกฎหมาย สังคมและประเทศชาติ สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพื่อเป็นเกียรติสืบไป

 

ติดต่อชนินาฏกลับด้านบน

อีเมลชนินาฏนะคะchaninatz@yahoo.co.th

 

?2001 Lorem Ipsum Dolor Sic AmetConsectetur LorumIpsumDolorSic AmetConsectetur