Make your own free website on Tripod.com

 

 

ประวัติฯพณฯสันติ ทักราล

คุณวุฒิ

นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ( ๒๕๐๖ )
เนติบัณฑิตไทย ( ๒๕๐๗ )
ประกาศนียบัตร Academy of American and International Law, S.M.U. , U.S.A. ( ๒๕๑๖ )
ประกาศนียบัตรการอบรมผู้พิพากษา National College of State Judiciary. Nevada University , U.S.A. ( ๒๕๑๖ )
ประกาศนียบัตร Administration of Criminal Justice. United National Asia and Far East Institute for the Prevention of Crime and Treatment of Offender, Japan ( ๒๕๒๐ )
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ( ๒๕๒๓ )
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ( ๒๕๔๖ )
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (๒๕๔๘)

 

รางวัลที่ได้รับ

 

พ . ศ .2546 ท่านได้รับรางวัล “ ผู้นำที่มีความซื่อสัตย์สุจริตและอุทิศตนเพื่อความยุติธรรม ” จาก ศูนย์กฎหมายอเมริกันและกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองดัลลัส รัฐเทกซัส ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลระดับโลกนี้

 

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

 

องคมนตรี
กรรมการกฤษฎีกา

ตำแหน่งราชการ ในอดีต

ผู้พิพากษาอาวุโสศาลภาษีอากรกลาง ( ๒๕๔๕ - ๒๕๔๘ )
ประธานศาลฎีกา ( ๒๕๔๓ - ๒๕๔๔ )
รองประธานศาลฎีกา ( ๒๕๔๒ - ๒๕๔๓ )
ผู้พิพากษาหัวหน้าแผนกคดีภาษีอากรในศาลฎีกา ( ๒๕๔๑ - ๒๕๔๒ )
อธิบดีผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง ( ๒๕๓๙ - ๒๕๔๑ )
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ( ๒๕๓๖ - ๒๕๓๙ )

 

การสอน

 

วิทยากรบรรยาย หัวข้อ “ จริยธรรมสำหรับนักกฎหมาย ” ในการอบรมประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย
อาจารย์สอนเสริมชุดวิชากฎหมายอาญา 1, กฎหมายอาญา 2,
ฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 ในทุกภาคการศึกษา
อาจารย์สอนวิชากฎหมายที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

 

งานเขียน

 

บทความเรื่อง “ คุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพกฎหมาย ”
บทความเรื่อง “ อุดมการณ์ของผู้พิพากษา ”
บทความเรื่อง “ ภาษีเงินได้ของ ส . ว . และ ส . ส . ”
บทความเรื่อง “ ความรับผิดในความเสียหายที่เกิดจากรถจักรยานยนต์รับจ้างขนส่งผู้โดยสาร ”

 

ผลงานที่สำคัญ

 

เป็นผู้ผลักดันระบบการพิจารณาคดีต่อเนื่องในศาลยุติธรรม

ท่านเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและมีการผลักดันให้บรรลุผลสำเร็จแห่งเป้าหมายนั้น อาทิ

ก่อนท่านดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา มีคดีค้างการพิจารณาอยู่ในศาลเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในคดีอาญาอุกฉกรรจ์ที่จำเลยอาจไม่ได้อนุญาตให้มีการปล่อยชั่วคราว ( ประกันตัว ) หรือจำเลยไม่มีหลักทรัพย์เพียงพอที่จะร้องขอให้มีการปล่อยชั่วคราว ทำให้จำเลยในบางคดีต้องถูกขังในระหว่างพิจารณานานถึงสิบปีเศษ เมื่อท่านดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา ท่านจึงเร่งผลักดันให้มีการออกระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม คำแนะนำประธานศาลฎีกา ตลอดจนกำหนดนโยบายที่ชัดเจน เกี่ยวกับการพิจารณาคดีต่อเนื่อง ทำให้คดีที่ค้างพิจารณาอยู่เดิมในนั้น ลดจำนวนคดีลงอย่างรวดเร็ว จากเดิมกว่า 25,000 คดี จนในปัจจุบันยังเหลือค้างอยู่เพียง 400 – 500 คดีเท่านั้น ส่วนคดีใหม่ที่ยื่นต่อศาลจะใช้เวลาเพียง 1 ถึง 2 ปี นับได้ว่าเป็นการคืนความยุติธรรมให้แก่ประชาชนอย่างแท้จริง

เป็นผู้ริเริ่มให้มีการส่งคำคู่ความและเอกสารทางคดีโดยเจ้าพนักงานไปรษณีย์แทนเจ้าหน้าที่ศาล

เดิมการส่งคำคู่ความและเอกสารทางคดีต้องส่งโดยเจ้าพนักงานศาลซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการส่งค่อนข้างสูงเนื่องจากการเดินทางในบางท้องที่ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษ ( เช่น การส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องไปยังจำเลยซึ่งอยู่ในท้องที่ห่างไกล ) ท่านจึงเล็งเห็นว่า ในบางคดีผู้เป็นโจทก์ต้องเสียค่าส่งเอกสารในอัตราสูงจนไม่คุ้มกับจำนวนทุนทรัพย์หรือจำนวนเงินที่เรียกร้องกัน ท่านจึงกำหนดข้อบังคับว่าด้วยการส่งคำคู่ความและเอกสารทางคดีเสียใหม่ กล่าวคือ ให้จัดส่งคำคู่ความและเอกสารทางคดีโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับด่วนพิเศษก่อน และให้คู่ความวางเงินค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการส่งเบื้องต้นเพียงไม่เกิน 500 บาท วิธีการนี้มีผลให้คู่ความในคดีสามารถลดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการส่งหมายลงอย่างมาก

เป็นแบบอย่างแห่งการสมถะและไม่ฟุ้งเฟ้อ

ด้วยเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นจะขจัดปัญหาการคอร์รัปชั่นและอิทธิพลต่างๆให้หมดไปจากสังคมไทย ทั้งนี้ เนื่องจากท่านประสงค์จะวางแนวปฏิบัติตนของข้าราชการให้ระมัดระวังเกี่ยวกับความประหยัดในการจัดงานเลี้ยงต้อนรับข้าราชการตุลาการชั้นผู้ใหญ่ในโอกาสที่ท่านไปตรวจราชการ หรือเดินทางไปรับตำแหน่ง และการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสำคัญของศาล ท่านจึงได้ออกคำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับการดำรงตนในโอกาสต่างๆของข้าราชการตุลาการ โดยเน้นความประหยัด และไม่สมควรเรี่ยไรเงินสนับสนุนจากจากบุคคลภายนอกซึ่งทำให้เสียภาพลักษณ์ของวงการศาลยุติธรรม แนวปฏิบัติดังกล่าวล้วนเป็นแบบอย่างแห่งการสมถะและไม่ฟุ้งเฟ้อ และน่าเคารพอย่างยิ่ง

กลับไปด้านบนกลับด้านบน

ติดต่อชนินาฏอีเมลชนินาฏนะคะchaninatz@yahoo.co.th