Make your own free website on Tripod.com

บทที่ 9 การสร้าง Form แบบต่างๆ

วิธีสร้าง Form

1. Insert Bar เลือก Form

2. Properties ของ Form ให้กำหนดดังนี้

 • Name กำหนดชื่อของ Form ที่จะใช้อ้างอิงภายหลัง (กรณีมีหลาย Form ควรตั้งชื่อ)
 • Action กำหนด URL ของโปรแกรมสคิป์ ที่ server ซึ่งใช้ในการประมวลผลหลังรับข้อมูลจาก Form
 • Method กำหนดวิธีการส่ง / รับ ข้อมูล ไปยัง / จาก server ซึ่งต้องเลือกเป็น POST / GET
 • Enctype กำหนดวิธีเข้ารหัสข้อมูล
 • Target กำหนดวินโดร์ / เฟรม สำหรับใช้แสดงผลลัพท์ที่ส่งกลับมาจาก web server หลังจากที่โปรแกรมประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

3. หลังจากคลิกที่ Icon Form แล้วโปรแกรมจะแสดงกรอบเส้นประซึ่งจะเป็นพื้นที่ทำงานของ Form

 • เราต้องทำงานภายในกรอบนี้เท่านั้น
 • ความกว้างของ Form จะขยายตามความกว้างของข้อความใน Form เท่านั้น ฉะนั้นเราจะปรับความกว้างเหมือนตารางไม่ได้
 • ความสูงของ Form ขยายได้โดยการ Enter เพิ่มบรรทัด
การสร้าง Field (คำถาม) ชนิดต่างๆใน Form

1. Text Field / Textarea เป็นคำถามที่ให้ผู้ชมตอบโดยวิธีการพิมพ์ข้อความ ถ้าเป็นข้อความบรรทัดเกียวใช้ "Single Line" แต่ถ้าเป็นข้อความหลายบรรทัดให้กำหนดเป็น "Multiline" และ Num line คือจำนวนบรรทัด

ตัวอย่างที่ 1 กรุณาใส่ชื่อและนามสกุล ความกว้าง / char width 30 ตัวอักษร

ตัวอย่างที่ 2 กรุณาอธิบายรายละเอียด ความกว้าง / char width 40 ตัวอักษร

 • ขั้นตอนก็แค่ ใส่ Form (เส้นประ) แล้วพิมพ์คำถาม /คำสั่ง เสร็จแล้วก็เลือก Icon ของ TextField / Textarea เท่านั้น
 • char width คือ ความกว้างของช่องให้ใส่ข้อความ ซึ่งนับเป็นจำนวนตัวอักษร
 • Max chars คือ จำนวนอักษรสูงสุดไม่เกินกี่ตัวอักษร

2. Checkbox เป็นคำถามประเภทที่ผู้ชมสามารถตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก ขั้นตอน ก็เหมือนกับการใส่ Form อื่นๆ ตัวอย่างที่ 3 ต้องกำหนดค่า Check Value เพื่อการเก็บข้อมูล (กำหนดเป็น 1, 2, 3 หรือ 4)

3. Radio Button เป็นคำถามประเภทที่ผู้ชมสามารถตอบได้แค่คำตอบเดียว ขั้นตอน ก็เหมือนกับการใส่ Form อื่นๆ ตัวอย่างที่ 4

4. Radio Group เป็นคำถามประเภทที่ผู้ชมสามารถตอบได้แค่คำตอบเดียวแต่ มีตัวเลือกมากกว่า 2 ตัวเลือก ตัวอย่างที่ 5 ต่างกันที่วิธีการสร้าง ต้องพิมพ์เป็นข้อๆ และเวลาเพิ่ม / ลดตัวเลือกให้ใช้ + / - และสามารถเปลี่ยนลำดับขึ้นบน / ลงล่างได้ที่ลูกศร

ตัวอย่างที่ 3 งานอดิเรกของท่านคือ อ่านหนังสือ ขับรถ เลี้ยงสัตว์ ดูหนัง

ตัวอย่างที่ 4 วันหยุดของท่านตรงกับวันใด วันเสาร์ วันอาทิตย์

ตัวอย่างที่ 5 วันหยุดของท่านตรงกับวันใด

5.List / Menu มีลักษระคล้าย Radio / checkbox คือเป็นตัวเลือกให้ผู้ชมเลือก ส่วน List จะแสดงตัวเลือกทั้งหมด (ตัวอย่างที่ 6 ) แต่ Menu จะแสดงตัวเลือกตัวแรก ถ้าจะดูทั้งหมดต้องคลิกที่ dropdown (ตัวอย่างที่ 7)

ตัวอย่างที่ 6 วันหยุดของท่านตรงกับวันใด กำหนดความสูงไว้ที่ 4 บรรทัด

ตัวอย่างที่ 7 วันหยุดของท่านตรงกับวันใด

6. File Field เป็นการให้ผู้ชม upload File ไปที่ server

ให้ upload file ของท่าน โดยใช้ Browse เพื่อค้นหา File ใน Folder ในเครื่องของผู้ชม

กรณีนี้ ต้องกำหนดวิธีการส่งข้อมูลของ Form เป็น POST เท่านั้น และ Enctype ต้องเป็นแบบ Multipart / form-data

7. Button เป็น Field ที่ใช้ส่งคำตอบไปยัง server โดย Button "Sunmit" หรือ "Reset" สามารถเปลี่ยนชื่อ button ได้ ข้อสำคัญอย่าลืมกำหนดค่าเป็น Submit / reset ด้วย

หรือ การแก้ไขข้อความบน button ต้องแก้ไขที่ properties ของ Button ที่ "Label"

 

 

เว็บนี้จัดทำโดยชนินาฏ ลีดส์ chaninatz@yahoo.co.th

 
 
ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อJuly 16, 2006